Twitter Facebook Instagram Youtube

P - Sol·licitud de llicència urbanística per a la divisió o segregació de terrenys.

Sol·licitud de llicència de divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, llevat que derivin d'un expedient d'expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.

Tràmit Seu electrònica : Sol·licitud de llicència urbanística per a la divisió o segregació de terrenys (seu.badalona.cat)