Twitter Facebook Instagram Youtube

M 2. Obres de reforma que afectin l’estructura, la volumetria, l’edificabilitat i/o el nombre d’entitats.

Obres de reforma de construccions, que afectin l’estructura, que n’alterin la volumetria, augmentin l’edificabilitat i/o el nombre d’entitats.

L'article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que està subjecte a llicència urbanística prèvia, 'La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.'

Tràmit Seu electrònica : Llicència d'obres de reforma construccions afectin estructura, volumetria, edificabilitat i/o nombre d'entitats (seu.badalona.cat)