Twitter Facebook Instagram Youtube

Llicències d'obres majors

TIPUS D'OBRES QUE REQUEREIXEN LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES MAJORS (M)

Obres de nova planta (pot incloure l’enderroc de l’edifici existent).

L'article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que està subjecte a llicència urbanística prèvia, 'La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.'

Tràmit Seu electrònica : Llicencia d'obres majors (seu.badalona.cat)

Obres de reforma de construccions, que afectin l’estructura, que n’alterin la volumetria, augmentin l’edificabilitat i/o el nombre d’entitats.

L'article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que està subjecte a llicència urbanística prèvia, 'La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.'

Tràmit Seu electrònica : Llicència d'obres de reforma construccions afectin estructura, volumetria, edificabilitat i/o nombre d'entitats (seu.badalona.cat)

Obres que modifiquin substancialment la configuració arquitectònica d’una llicència d’obres atorgada anteriorment.

Canvi d’ús amb obres subjectes a llicència.

Sol·licitud de llicència de canvi d'ús (s'inclouen tots els usos) dels edificis i les instal·lacions amb obres subjectes a llicència (obres de reforma de construccions que n'alterin la volumetria, augmentin l'edificabilitat i/o el nombre d'entitats o que estiguin incloses a l'annex 1 de l'Ordenança municipal d'obres menors de Badalona).

Tràmit Seu electrònica : Canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions amb obres subjectes a llicència (seu.badalona.cat)

Canvi d'ús a residencial sense obres.

Comunicació de canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions (excepte a ús residencial), que no impliqui la realització d'obres, en finques que no es trobin dins dels supòsits definits a l'art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat segons l'art. 16 de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.

Es divideixen en M5a, M5b i M5c. Si es tracta de canvi d’ús sense obres (excepte a ús residencial), es correspon el tràmit M5c i la instància MC.

Tràmit Seu electrònica : Canvi d'ús sense obres (excepte a ús residencial) (seu.badalona.cat)

Sol·licitud de llicència de legalització d'obres realitzades sense la llicència corresponent.

Sol·licitud de pròrroga del termini d'inici de les obres en relació a una llicència anteriorment atorgada.

Cal sol·licitar la prorroga de manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.

Segons l'article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 'Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per l'article 73.

Tràmit Seu electrònica : Pròrroga del termini de l'inici de les obres (seu.badalona.cat)

Moviment de terres que no estigui inclòs dins dels supòsits de Annex 1.6. de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors, és a dir: que alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny o tinguin rellevància o transcendència a efectes del mesurament de les altures reguladores de l'edifici; o que es situïn en l'entorn de l'edifici construït però produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny o en més de 2,20 m per sota del mateix.

Sol·licitud de llicència de moviment de terres que no estigui inclòs dins dels supòsits de Annex 1.6 de l'Ordenança Municipal d'Obres Menors, és a dir:
- que alterin més d'un metre les cotes naturals del terreny o tinguin rellevància o transcendència a efectes del mesurament de les altures reguladores de l'edifici;
- que es situïn en l'entorn de l'edifici construït però produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny i en més de 2,20 m per sota del mateix.

Tràmit Seu electrònica : Moviment de terres (seu.badalona.cat)

Sol·licitud de llicència de divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, llevat que derivin d'un expedient d'expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.

Tràmit Seu electrònica : Sol·licitud de llicència urbanística per a la divisió o segregació de terrenys (seu.badalona.cat)

Llicència per a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les instal·lacions amb llicència d'obres atorgada.

Tràmit pel qual es constata i s'acredita que l'obra parcialment acabada s'ha fet segons la llicència d'obres atorgada i que les possibles modificacions no substancials que s'hagin introduït en el transcurs de les obres s'ajusten a la normativa.

Tràmit Seu electrònica : Llicència de la primera utilització i ocupació parcial (seu.badalona.cat)