Twitter Facebook Instagram Youtube

M 5. Canvi d’ús de les edificacions sense obres.

Canvi d'ús a residencial sense obres.

Comunicació de canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions (excepte a ús residencial), que no impliqui la realització d'obres, en finques que no es trobin dins dels supòsits definits a l'art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat segons l'art. 16 de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.

Es divideixen en M5a, M5b i M5c. Si es tracta de canvi d’ús sense obres (excepte a ús residencial), es correspon el tràmit M5c i la instància MC.

Tràmit Seu electrònica : Canvi d'ús sense obres (excepte a ús residencial) (seu.badalona.cat)