Twitter Facebook Instagram Youtube

Obres de nova planta (pot incloure l’enderroc de l’edifici existent).

L'article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que està subjecte a llicència urbanística prèvia, 'La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.'

Tràmit Seu electrònica : Llicencia d'obres majors (seu.badalona.cat)