Twitter Facebook Instagram Youtube

Annex 1 OBRES SOTMESES A RÈGIM DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS

Segon l'article 5.2. de l'Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió celebrada el 30 de juny de 2009 :
'Les llicències d’obres menors previstes a l’annex 1 s’han d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini d’un mes que comença a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. En el supòsit que la sol·licitud no reuneixi alguns dels requisits o manqui de la documentació preceptiva, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni en el termini de deu dies hàbils a comptar del dia següent al de la notificació del requeriment, i amb l’advertiment que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva petició, la qual cosa es reflectirà en la resolució expressa que es dicti.'