Twitter Facebook Instagram Youtube

O/W 1.6. Modificació del terreny entre 1,50 m per sobre i 2,20 m per sota.

Construcció de murs de contenció. Execució de cales, pous i sondejos, refonamentació, recalç i/o consolidació. Treballs d’anivellació que no alterin en més d’un metre les cotes naturals del terreny en cap punt ni tinguin rellevància o transcendència a efectes del mesurament de les altures reguladores de l’edifici. Moviment de terres a l’entorn de l’edifici construït, sempre que no es produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny ni menys de 2,20 m per sota del mateix. Les esplanacions de terrenys. Abocament de terres o runa en terreny privat. Construcció o muntatge de barraques d’obra provisionals.