Twitter Facebook Instagram Youtube

O/W 1.11. Instal·lació d’infraestructures de serveis en edificis.

Instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions.

Sol·licitud de llicència d'obres menors per a la instal·lació d’infraestructures de serveis en edificis d'habitatges (O 1.11) o afectos a activitats econòmiques o empresarials.
S'inclouen instal·lacions de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia i altres similars així com la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, exceptuant les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable (Declaració responsable instal·lació infraestructures radioelèctriques per serveis comunicació públic)

Tràmit Seu electrònica : (en preparació)