Twitter Facebook Instagram Youtube

Llicències d'obres menors

TIPUS D'OBRES QUE REQUEREIXEN LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES MENORS (ANNEX 1 DE L’ORDENANÇA) (O 1 / W 1)

Segon l'article 5.2. de l'Ordenança Municipal d’Obres Menors a Badalona, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió celebrada el 30 de juny de 2009 :
'Les llicències d’obres menors previstes a l’annex 1 s’han d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini d’un mes que comença a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. En el supòsit que la sol·licitud no reuneixi alguns dels requisits o manqui de la documentació preceptiva, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni en el termini de deu dies hàbils a comptar del dia següent al de la notificació del requeriment, i amb l’advertiment que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva petició, la qual cosa es reflectirà en la resolució expressa que es dicti.'

Llicència d'obres menors per l’enderroc d’edificis.

Sol·licitud de llicència d'obres menors d'enderroc d'edificis d'habitatges (O1) o d'edificis afectos a una activitat econòmica (W1).

En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors O/W 1.9a o O/W 1.9b.
Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors O/W 2.8.
La tanca de protecció durant l'execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d'estar contemplades a la memòria i l'assumeix, i s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de la vorera, art. 122 OM. Cal garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0'90 m i si, per les dimensions de la vorera, s'ha d'envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de la via pública

Tràmit Seu electrònica : Obres d'enderroc d'edificis (seu.badalona.cat)

Sol·licitud de llicència d'obres menors que afecten o modifiquen parcialment l'estructura de l'edifici.

Tràmit Seu electrònica : Obres menors que afectin o modifiquin parcialment l'estructura de l'edifici (badalona.cat)

Reformes interiors de locals (W) o habitatges (O) que modifiquin la distribució i no afectin a l’estructura de l’edifici.

Sol·licitud de llicència d'obres menors per reformes interiors de locals (W 1.3) o habitatges (O 1.3) que modifiquin la distribució i no afectin a l'estructura de l'edifici.
En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors O/W 1.9a

Tràmit Seu electrònica : Obres menors de reformes interiors de locals i habitatges que modifiquin distribució i no afectin a l'estructura (seu.badalona.cat)

Sol·licitud de llicència d'obres menors necessàries per a la instal·lació d'ascensors, muntacàrregues permanents o elevadors de vehicles.

Tràmit Seu electrònica : Obres menors per la instal·lació d'ascensors, muntacàrregues permanents o elevadors de vehicles (seu.badalona.cat)

Sol·licitud de llicència d'obres menors per a la modificació de façanes, mitgeres, patis, terrats i cobertes en edificis d'habitatges (O 1.5) o afectos a una activitat empresarial (W 1.5)
En cas que la finca es trobi inclosa al Catàleg de Protecció del Patrimoni, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors O/W 1.9b
Per a col·locar contenidors i/o sacs, cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors 
La tanca de protecció durant l'execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d'estar contemplades a la memòria i l'assumeix, i s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de la vorera, art. 122 OM. Caldrà garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0'90 m. Quan, per les dimensions de la vorera, s'hagi d'envair la calçada, no es podrà iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

Tràmit Seu electrònica : Obres menors de modificació de façanes, mitgeres, patis, terrats i cobertes (seu.badalona.cat)

Construcció de murs de contenció. Execució de cales, pous i sondejos, refonamentació, recalç i/o consolidació. Treballs d’anivellació que no alterin en més d’un metre les cotes naturals del terreny en cap punt ni tinguin rellevància o transcendència a efectes del mesurament de les altures reguladores de l’edifici. Moviment de terres a l’entorn de l’edifici construït, sempre que no es produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny ni menys de 2,20 m per sota del mateix. Les esplanacions de terrenys. Abocament de terres o runa en terreny privat. Construcció o muntatge de barraques d’obra provisionals.

Instal·lació de grues de construcció.

Muntacàrregues de construcció.

Actuacions sobre edificis inclosos al Catàleg de Protecció del Patrimoni, no subjectes a llicència d’obres majors

Sol·licitud de llicència d'obres menors per a la rehabilitació o restauració de façanes, mitgeres, patis o terrats en edificis pertanyents a conjunts i entorns inclosos al Catàleg de Protecció del Patrimoni.

Tràmit Seu electrònica : Obra menor rehabilitació o restauració de façanes, mitgeres, patis o terrats, incloses al Catàleg de Patrimoni (seu.badalona.cat)

Sol·licitud de llicència per tala d'arbres (en nombre inferior a 4 unitats)

Tràmit Seu electrònica : Tala d'arbres (badalona.cat)

Documentació mínima per acceptar a tràmit la sol·licitud : 
- Sol·licitud (Formulari F0026)
- Fotografies
- Documentació tècnica
- Autorització de representació (Formulari)

Instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions.

Sol·licitud de llicència d'obres menors per a la instal·lació d’infraestructures de serveis en edificis d'habitatges (O 1.11) o afectos a activitats econòmiques o empresarials.
S'inclouen instal·lacions de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia i altres similars així com la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, exceptuant les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable (Declaració responsable instal·lació infraestructures radioelèctriques per serveis comunicació públic)

Tràmit Seu electrònica : (en preparació)