Twitter Facebook Instagram Youtube

Beneficis fiscals aplicables als diferents tributs

Les ordenances fiscals contemplen l'aplicació de beneficis fiscals en els següents tributs:

Per gaudir de l'aplicació d'aquests beneficis, s'ha de sol·licitar expresament en el termini assenyalat per cada tipologia, adjuntant la documentació que justifiqui els requisits que es demanen, amb el formulari específic o amb la sol·licitud genèrica. Aixi mateix, el titular no ha de tenir deutes pendents (llevat que tinguin concedit ajornament o fraccionament)

La sol·licitud del benefici fiscal es pot tramitar de forma presencial o telemàtica, dintre de termini. Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

  • per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals
  • trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina.