Twitter Facebook Instagram Youtube

Beneficis fiscals en les taxes per llicències i comunicats d'obra

A l’article 8 de l’ordenança fiscal de Taxes per llicències i comunicats urbanístics es regulen els diferents supòsits per aplicar beneficis fiscals.

Per gaudir de l'aplicació d'aquests beneficis, s'ha de sol·licitar en la presentació de la sol·licitud de llicència o comunicat de l'obra, adjuntant la documentació que justifiqui complir els requisits que es demanen. Així mateix, el titular no ha de tenir deutes pendents (llevat que tinguin concedit ajornament o fraccionament)

Si té dubtes en relació als beneficis fiscals aplicables a les taxes per llicències i comunicats d'obra, es pot fer la consulta a la Unitat d'Assistència al Contribuent del Departament de Gestió i Control d'ingressos telefònicament, o de forma presencial. 

Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

 per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals

 trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

Ordenança fiscal que regula les Taxes per Llicències i Comunicats d'obres