Twitter Facebook Instagram Youtube

A l’art. 5 i 6 de l’ordenança fiscal de l’IIVTNU (plusvàlua) es regulen els diferents supòsits per aplicar beneficis fiscals en les autoliquidacions de l’impost, entre d’altres:

  • Estarán exemptes les transmissions de l’habitatge habitual realitzades per persones físiques amb dació en pagament, o en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial, si compleixen els requisits establerts a l’art. 5.2 de l’ordenança fiscal que regula aquest impost
  • Estaran bonificades, amb un màxim del 95%, la transmissió realitzada per causa de mort a favor dels cònjuges, ascendents o adoptants i descendents o adoptats, del domicili habitual del causant i els adquirents, que compleixin els requisits establerts a l’art. 6.1, i la transmissió, per causa de mort, de locals afectes a activitats empresarials o professionals exercides a títol individual que reuneixin els requisits de l’art.6.2.

Per tal de gaudir de l’aplicació d’un benefici fiscal regulat a l’ordenança fiscal, haurà de sol·licitar-ho amb la presentació de la plusvàlua, aportant la documentació que es requereixi per acreditar que reuneix els requisits. Així mateix, el titular no ha de tenir deutes pendents (llevat que tinguin concedit ajornament o fraccionament)

La presentació del tràmit de plusvàlua es pot fer telemàticament, escollint municipi Badalona, o presencialment.

Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:
      per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals. 
      trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina.

Ordenança fiscal reguladora de la plusvàlua (IIVTNU)