Twitter Facebook Instagram Youtube

Beneficis fiscals aplicables a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Els beneficis fiscals aplicables a la liquidació de l’ICIO estan regulats a l’art. 3 de l’ordenança fiscal de l’impost. S’han de sol.licitar amb la presentació de la sol·licitud de llicència o amb el comunicat de l’obra, o en el termini de presentació de la declaració del cost real i efectiu de les obres, adjuntant la documentació que justifiqui el cost declarat. Així mateix, el titular no ha de tenir deutes pendents (llevat que tinguin concedit ajornament o fraccionament)

Art. 3.1 Bonificació per a construcciones. o instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal en considerar algun dels següents factors:

 • Obres o instal·lacions en terrenys qualificats com equipament.
 • Obres o instal·lacions en un marc d’un conveni de col·laboració en que l’Ajuntament sigui part activa
 • Que es puguin especificar beneficis que reportaran a la ciutat.
 • Entitats de caràcter no lucratiu.
 • Primera instal·lació d’un ascensor en immobles de més de 20 d’anys d’antiguitat.
 • Que siguin propietaris les administracions públiques, organismes autònoms i societats mercantils de propietat d’una administració pública i tinguin com a finalitat els interessos generals.
 • Obres de reparació de patologies estructurals en edificis que tinguin més de 10 anys d'antiguitat.
 • Locals destinats a l’aparcament, subterranis o no, en edificacions aïllades i independents, superiors a 50 places per turismes, promoguts per les comunitats de propietaris.
 • Rehabilitació o millora de façanes (intervenció global)
 • Noves instal·lacions industrials amb certif ISO-14001 o EMAS, amb un mínim del 75% dels seus centres de treball a l’estat espanyol.
 • Local afecte a una activitat econòmica, titular del subjecte passiu que, màxim dos anys enrere, ha iniciat activitat i ha incrementat 10% la plantilla a Badalona

Art. 3.2- Primera instal·lació, que no sigui d’obligat compliment per l’ordenança de sistemes de captació d’energia solar de Badalona, destinada a:

 • Producció d’aigua calenta sanitària amb captadors solars, sempre que l’aportació solar sigui superior al  60% de la demanda anyal d’energia necessària per a l’escalfament de l’aigua sanitària, incloent si és el cas, l’escalfament de l’aigua de les piscines.
 • Incorporació en habitatges unifamiliars d’una instal·lació d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potencia pic mínima de 1 kWp.
 • Incorporació d’una instal·lació d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum amb una potència pic mínima de 5 kWp 

Art. 3.3- Primera instal·lació d’un o diversos sistemes de recollida i aprofitament d’aigües pluvials, quan:

 • La captació previsible sigui suficient per cobrir la demanda d’aigua, excepte la d’ús de boca, considerant els índexs de pluviometria del terme municipal.
 • La instal·lació de captació aprofiti el 100% de la superfície susceptible d’aprofitament.

Art. 3.4- Obres que tinguin per objecte la supressió de barreres arquitectòniques i millora de les condicions d’accés  i habitabilitat dels discapacitats.

Art. 3.5 – Obres referents als habitatges de protecció oficial en règim de lloguer 

Els tràmits, en relació a aquest tribut, es poden realitzar telemàticament, escollint el tràmit concret o la Sol·licitud genèrica, o de forma presencial.

Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

 per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals

 trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

  Ordenança fiscal que regula l'Impost sobre construccions i Instal·lacions (ICIO)