Twitter Facebook Instagram Youtube

Informació general
Els ensenyaments de batxillerat convencionalment es cursen entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat (sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària).
Per poder ser admès o admesa per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció.
També s'ha de presentar la sol·licitud per poder accedir al batxillerat de la modalitat d'arts o a qualsevol modalitat de batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat o matriculada.

També us poden informar i ajudar els ajuntaments, els serveis territorials del Departament d'Educació i les oficines municipals d'escolarització.

En el cas de la ciutat de Barcelona, per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció, us heu d'adreçar al Consorci d'Educació de Barcelona, a la plaça d'Urquinaona, 6.

Els centres educatius us poden informar del seu projecte educatiu, de l'oferta d'ensenyaments, dels llocs escolars de què disposen, de l'adscripció a altres centres i si disposen de mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats de l'alumnat.