Twitter Facebook Instagram Youtube

Educació de 3 a 16 anys.

El segon cicle d’educació infantil s’organitza en tres cursos: I3, I4 i I5 (abans P3, P4 i P5).

Aquesta etapa fa una atenció especial a la diversitat dels infants i a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques.

L’objectiu principal de l’educació infantil és estimular el desenvolupament de totes les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials de l’alumnat. Tot plegat en estreta col·laboració amb les famílies.

Aquesta etapa és important per a l’adquisició d’hàbits que ajuden l’infant a assolir la seva pròpia identitat i un bon nivell d’autonomia.

L’educació primària és la primera etapa obligatòria del sistema educatiu. Per tant, hi poden accedir tots els nens i nenes que tinguin sis anys, independentment de si han cursat o no educació infantil.

S’organitza en tres cicles diferents:

- Cicle inicial (1r i 2n) dels 6 als 8 anys

- Cicle mitjà (3r i 4t) dels 8 als 10 anys

- Cicle superior (5è i 6è) dels 10 als 12 anys

Al llarg de l’educació primària l’alumnat assoleix les competències necessàries per progressar amb garanties d’èxit en el seu itinerari educatiu:

- Competència en comunicació lingüística.

- Competència plurilingüe.

- Competència matemàtica, en ciència, tecnologia i enginyeria.

- Competència digital.

- Competència personal, social i d’aprendre a aprendre.

- Competència ciutadana.

- Competència emprenedora.

- Competència en consciència i expressió cultural       

Els centres d’educació primària realitzen una primera prova d’avaluació a 4t, amb caràcter orientador, i una prova d’avaluació final a 6è, per tal de conèixer el nivell d’assoliment de les competències d el’alumnat al final d’aquesta etapa.

Els Instituts Escola són un model integrat d’escolarització que inclou les etapes d’infantil, primària i secundària, amb una oferta educativa dels 3 als 16 anys. L’estructura d’aquest model facilita:

- Un projecte educatiu únic des d’I3 a 4t d’ESO.

- Metodologies d’aprenentatge globalitzat.

- La versatilitat, polivalència i globalització de la didàctica docent.

- Una transició suau de l’etapa de primària a la de secundària.

- La convivència d’infants i adolescents.

- Espais adequats a totes les edats escolaritzades.

Els centres públics d’educació primària de Badalona disposen dels equipaments següents:

- Aules àmplies i ben il·luminades. 

- Aules d’audiovisuals, plàstica, informàtica, psicomotricitat, idiomes i música.

- Biblioteca.

- Gimnàs.

- Laboratori.

- Menjador.

- Patis extensos amb zones diferenciades per a l’alumnat d’educació infantil.- Pistes poliesportives.

Els centres públics d’educació primària de la ciutat ofereixen:

- Atenció individualitzada i en petits grups.

- Atenció psicopedagògica i logopèdia.

- Professorat especialitzat en educació especial, música, educació física, informàtica i anglès.

- Socialització de llibres (parcial o total).

- Programa de salut infantil.

- Celebració de festes populars.

- Excursions i sortides pedagògiques.

- Entrevistes periòdiques entre família i professorat.

- Associació de mares i pares (AMPA) o de famílies (AFA).

- Activitats extraescolars.

- Participació en activitats de coordinació amb els instituts d’educació secundària.

L’educació secundària obligatòria (ESO) consta de quatre cursos agrupats en dos cicles: el primer de tres cursos i el segon, que comprèn el quart curs.

En finalitzar satisfactòriament aquesta etapa, els alumnes obtenen el graduat en educació secundària que els permet accedir als estudis
postobligatoris o al mercat laboral.

Aquests estudis s’organitzen d’acord amb els principis de l’educació en comú i l’atenció a la diversitat de l’alumnat.

En aquesta etapa es dóna una atenció especial a l’orientació educativa i professional.

La finalitat d’aquesta etapa és que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura i les competències necessàries per a una correcta
transició a la vida adulta.

Les competències clau que s’assoleixen durant aquesta etapa són:

• Competència en comunicació lingüística.

• Competència plurilingüe.

• Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria.

• Competència digital.

• Competència personal, social i d’aprendre a aprendre.

• Competència ciutadana.

• Competència emprenedora.

• Competència en consciència i expressió culturals

Els centres d’educació secundària obligatòria realitzen una primera prova d’avaluació en el 2n curs, amb caràcter orientador, i una prova
d’avaluació final a 4t, per tal de conèixer el nivell d’assoliment de les competències de l’alumnat al final d’aquesta etapa.

Amb l’objectiu de garantir l’accés a l’educació i l’èxit educatiu de tot l’alumnat, de les escoles i dels instituts disposen d’un conjunt de mesures i suports que serveixen per donar resposta a les diferents necessitats educatives.

Diferents centres educatius del municipi disposen també d’aules SIEI (Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva), amb dotacions extraordinàries de professionals que possibiliten una millor atenció a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials.

Badalona disposa de 34 escoles de primària públiques, 17 instituts públics (5 dels quals són institut - escola), 3 centres d'educació especial, 23 escoles concertades, 4 centres d'ensenyament postobligatori, 4 centres de formació d'adults, 1 d'estudis universitaris i 4 considerats com a altres ensenyaments.

Fitxers relacionats