Twitter Facebook Instagram Youtube

Programes de formació inicial (PFI)

Aquesta oferta formativa s'adreça als nois i noies que finalitzen l'ensenyament obligatori sense obtenir el graduat en ESO. Es posa a l'abast un conjunt de programes alternatius de formació que, d'una banda, faciliten la incorporació al món del treball i, de l'altra, completen la seva formació per tal de poder superar, si s'escau, la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i prosseguir els estudis de formació professional reglada.

El Pla de Transició al Treball (PTT)

És una modalitat de Programa de Garantia Social desenvolupat pel departament d'Educació, en col·laboració amb el Departament de Treball i Indústria, el Fons Social Europeu i del Servei Local Escola Treball (SLET) de l'Ajuntament de Badalona.


La finalitat del programa és proporcionar als joves recursos professionals i personals per tal de facilitar la seva inserció laboral i/o formativa.


Està adreçat a nois i noies d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria (ESO), que estan a l'atur i que busquen una formació professional que els hi possibiliti la seva incorporació al món laboral i/o la continuïtat formativa.

Preinscripció i matriculació

Un cop finalitzat el programa, els alumnes assoleixen una certificació acadèmica en la qual consta la qualificació final aconseguida i les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que ha acreditat. Aquesta acreditació tindrà efectes:

• Acadèmics: Facilitant la superació de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà o l'obtenció del graduat en educació secundària.

• Obtenció del certificat de professionalitat de l'especialitat escollida que expedeix el Departament de Treball.