Twitter Facebook Instagram Youtube

La riquesa ornitològica a la Serralada de Marina, àmplia i diversa, és caracteritzada principalment pel seu ambient típicament mediterrani a la part sud-oest i euro-siberià a la vessant nord-est. La composició de la seva cobertura vegetal, amb una configuració en mosaic de l’estructura paisatgística, fa possible la coexistència de diferents espècies d’ocells i facilita a la vegada el trànsit d’aquestes espècies per trobar emplaçaments on puguin estar tranquil·les per alimentar-se, descansar o nidar. Altres factors que tenen una gran importància són les vies migratòries a la zona.

En aquesta part de la Serralada es poden observar unes 140 espècies al llarg de l’any, de les quals unes 73 són nidificants (habituals o esporàdiques) i les restants només es poden veure puntualment als passos migratoris esmentats. Entre les espècies nidificants tenim ocells que viuen tot l'any amb nosaltres, que anomenem "sedentaris", i d'altres que només ens visiten a l’estiu, ja que vénen de l'Àfrica per fer el niu, que anomenem "estivals".

Ocells de la Serralada de Marina

Aquest llistat d’espècies inclou la fenologia i l'evolució al llarg de l'any de cada espècie. S'ha seguit la terminologia més emprada en estudis ornitològics per tal de fer referència a la seva presència a l'àrea. La relació d'ocells s'ha organitzat seguint l'ordre sistemàtic, i s'ha afegit un signe d'interrogació (?) quan les dades són insuficients per definir amb exactitud la seva presència a la zona. Així mateix, l'asterisc (*) que apareix en algunes espècies significa que s'han fet repoblaments a vegades amb exemplars hibridats, com ara la perdiu (Alectoris rufa x Alectoris grecca) i la guatlla (Coturnix Coturnix x Coturnix japonica). A continuació, en negreta, s'indiquen els símbols emprats per definir la fenologia, situació en la qual es troba l'espècie a l'àrea d'estudi, amb una petita definició que n'aclareix el significat.

· S: espècie sedentària que roman tot l'any a l'àrea considerada.

· E: espècie amb efectius estivals, només present durant els mesos de primavera i estiu.

· H: espècie amb efectius hivernants, només present durant els mesos de tardor i hivern, fora ja de l'època de reproducció.

· N: espècie nidificant a la zona; aquest cas només es dóna en aus sedentàries i estivals.

· P: espècie migradora la presència de la qual només es detecta durant els passos migratoris (prenupcial i/o postnupcial).

· A: espècie accidental, només present d'una manera excepcional i sempre irregular, com a conseqüència de moviments dispersius, condicions climatològiques adverses, etc.

· I: espècie introduïda per l'home, accidentalment o amb fins cinegètics.

Fitxers relacionats