Twitter Facebook Instagram Youtube

Laboratori municipal

El Laboratori municipal de Badalona va ser creat el 1913. Des d’aquesta data ha anat ampliant les seves activitats i ha anat adequant la seva infraestructura a les necessitats actuals.

El Laboratori té certificat el seu Sistema de Gestió segons norma EN ISO 9001:2015 i està inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Política de Qualitat

D’acord amb el compromís tant de la direcció política i administrativa com de la direcció tècnica, la política de qualitat del Laboratori Municipal de Badalona, té com a objectiu primordial realitzar les tasques que tenim encomanades tant pel propi ajuntament com per clients externs amb eficiència, confidencialitat i fiabilitat, per tal d’aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients.

Els objectius són:

 • Incrementar progressivament la qualitat, millorant els nostres indicadors i aconseguir una total fiabilitat dels resultats analítics obtinguts com a mitjà per augmentar el grau de satisfacció del client, que serà una expressió del nivell de qualitat assolit.
 • Complir els requeriments legals i especificacions aplicables a la nostra activitat, tant des d’un punt de vista de Qualitat, com de Medi Ambient, Prevenció de Riscos Laborals i Igualtat.

Els eixos en què es bassa són:

 • Implicació de l’equip humà, encoratjant el treball ben fet seguint normes de qualitat, amb objectivitat i independència de judici. Comunicació, comprensió i aplicació de la Política de Qualitat per tot el personal i participació activa ja que la qualitat n’és una tasca comuna.
 • Revisió periòdica del sistema de garantia de qualitat per tal d’avaluar l’assoliment dels objectius proposats i proposar-ne de nous.
 • Implicació de la direcció política i administrativa del laboratori en el sistema de garantia de qualitat.
 • Bones pràctiques de laboratori, com a base de tots els nostres procediments de treball.
 • Transparència i confidencialitat per tal de donar confiança tant a les persones que integren el laboratori com als clients.
 • Tractament personalitzat de cada client tenint en compte la seva realitat.
 • Predisposició a posar en pràctica noves propostes.
 • Planificació d’accions sistemàtiques de tots els processos del laboratori que proporcionin evidències objectives del nivell de qualitat assolit.
 • Reducció de l’impacte ambiental de les activitats especialment fent una gestió adient dels residus.

La responsabilitat del seguiment dels objectius de qualitat és de la direcció tècnica.

La tasca del laboratori és ser una eina al servei de la resta de departaments de l’ajuntament per tal de realitzar les anàlisis que deriven del compliment de les competències del municipi en matèria de Medi Ambient i Salut Pública. També ofereix els seus serveis a entitats i als ciutadans tant en la realització d’anàlisis com en l’assessorament sobre temes relacionats. D’altra banda, gestiona les dades de l’estació meteorològica de Badalona i s’hi realitzen tasques docents, com ara visites per a les escoles o pràctiques per a alumnes de cicles formatius i assessorament tècnic.

Per conèixer els preus dels serveis que ofereix el laboratori podeu consultar l’ordenança fiscal vigent sobre taxes per serveis de protecció de la salut.

Analítiques que realitza:

 • Anàlisis de l’aigua del litoral
 • Anàlisis de l’aigua de les piscines
 • Anàlisis de l’aigua de la xarxa d’abastament públic
 • Anàlisis de l’aigua de les fonts de muntanya i del freàtic
 • Anàlisis d’aigües residuals
 • Anàlisis de sorres
 • Anàlisis de productes alimentaris
 • Anàlisis de superfícies

Adreça de contacte

Laboratori municipal
Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-11 entresòl
08911 Badalona
Telèfon: 93 483 27 96

Imatges relacionades