Twitter Facebook Instagram Youtube

Consum energètic i emissió de gasos d'efecte hivernacle a Badalona

El consum d’energia està íntimament lligat amb l’augment de la concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Tal i com podeu veure a la gràfica, a Badalona la major part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen del consum de combustibles derivats del petroli (53%), seguit del consum d’energia elèctrica (23%) i el de gas natural (15%).

A la següent gràfica podeu veure com ha evolucionat el consum d’energia elèctrica i gas natural en els darrers anys. En general s’observa una disminució del consum energètic total a partir de l’any 2010.

L’any 2013 Badalona emetia una mitjana de 2.443 kg de CO2 equivalent per habitant. L’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en els darrers anys es pot veure a la gràfica següent. A partir de l’any 2008 s’observa una disminució gradual de les emissions, principalment de les provinents de l’energia elèctrica i el transport públic i privat. A partir de l’any 2011, els nivells d’emissió ja se situen per sota de l’objectiu fixat pel Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible (PAES).