Twitter Facebook Instagram Youtube

Qualitat de l'aire

L’aire és un bé natural que tots compartim i de la seva bona qualitat depèn el nostre benestar. Reduir la contaminació atmosfèrica es tradueix en una millor qualitat de vida i una esperança de vida més llarga.

L’any 2006 Badalona va ser inclosa a la zona de protecció especial del medi atmosfèric degut als seus elevats nivells de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Arran d’aquesta situació la Generalitat de Catalunya va impulsar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire en 40 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre ells Badalona. El Pla preveu 73 mesures preventives, correctores i/o de sensibilització per tal de complir amb els objectius de qualitat atmosfèrica marcats per la Unió Europea.

Mesures per a millorar la qualitat de l'aire

La major part de la contaminació atmosfèrica de Badalona prové del trànsit i, per tant, la seva reducció depèn de tots. Com a ciutadans, podem fer diverses coses per ajudar a millorar la qualitat de l’aire:

  • Utilitzeu el transport públic sempre que sigui possible (comporta unes 15 vegades menys consum d’energia per persona i quilòmetre).
  • Aneu a peu o en bicicleta
  • Compartiu cotxe
  • Utilitzeu el cotxe només quan calgui
  • Compliu els límits de velocitat
  • Conduïu eficientment: mantingueu el vehicle en bon estat, poseu-li el tipus d’oli adequat, infleu les rodes amb la pressió correcta, atureu el motor si preveieu una aturada superior a 2 minuts, conduïu suaument i eviteu frenades o accelerades brusques, no abuseu de l’aire condicionat (el consum pot augmentar fins a un 20%), utilitzeu la marxa tan llarga com sigui possible...
  • Compreu cotxes menys contaminants: elèctrics, híbrids, etc... A Badalona tenen bonificació fiscal!
  • Estalvieu energia, especialment a la llar (es recomana una temperatura d’uns 19-21ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu), milloreu l’aïllament tèrmic de finestres i portes...
  • Migreu a energies netes, com ara l’energia solar tèrmica, utilitzeu calderes.

Control de la qualitat de l'aire

Des de l’any 1984 a Badalona hi ha una estació automàtica de control de la qualitat de l’aire situada a la plaça dels Països Catalans. En aquesta estació es mesura la concentració de monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOx), ozó (O3) i diòxid de sofre (SO2).

L’any 2009 es va instal·lar una nova estació de control de la qualitat de l’aire a l’edifici de la Guàrdia Urbana al Turó Caritg. Aquesta estació, que mesura PM10, forma part de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat (Departament de Medi Ambient i Habitatge) i s’ha instal·lat com a part del Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire. Al gener del 2012 es va afegir també a la XVPCA una altra estació mesuradora de PM10, cedida a l’Ajuntament per la Diputació de Barcelona i ubicada a l’edifici El Viver (Plaça de l’assemblea de Catalunya).

Per a informació més detallada sobre els nivells de contaminació atmosfèrica a Badalona consulteu la pàgina web de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya més avall.