Twitter Facebook Instagram Youtube

Escoles Bressol Municipals, Llars d'infants de la Generalitat i Llars d'infants privades.

Les Escoles Bressol Municipals  i les Llars d'Infants de la Generalitat acullen infants de 0 a 3 anys en el primer cicle de l’educació infantil. Formen part del nostre sistema educatiu, tot i que no són de caràcter obligatori.

Escoles Bressol Municipals

En aquesta etapa té un protagonisme vital l’evolució física, emocional, afectiva, intel·lectual i social de la persona. Els nens i nenes aprenen a dominar progressivament el seu cos i a tenir-ne cura. Comencen a adquirir consciència dels seus sentiments i necessitats i aprenen a expressar-los verbalment i mitjançant el llenguatge corporal.

L’educació dels nens i nenes d’aquesta etapa inclou l’atenció i el seguiment en les activitats d’alimentació, de descans, d’higiene, de neteja personal i d’ordre.

Comencen a identificar sentiments envers persones, objectes o situacions i inicien les seves relacions amb els altres, ja que s’obren al món. Adquireixen de forma espontània pautes de comportament social, horaris i normes rutinàries, que els proporcionen seguretat dins l’àmbit escolar.

Evolucionen progressivament en la comprensió i ús del llenguatge comunicant-se amb adults i altres infants. Desenvolupen la imaginació i la creativitat perquè participen activament en el joc simbòlic, en les activitats plàstiques, musicals i psicomotrius.

La cooperació i comunicació constant amb els pares, mares o tutors, com a primers responsables de l’educació dels seus fills i filles, és un eix important del funcionament de les escoles bressol. D’aquesta manera es facilita el desenvolupament harmònic de l’infant.

Funcionament
Les escoles bressol estan obertes de setembre a juliol.

Horari
Matí: entrada de 8.45 h a 9.30 h / sortida d'11.45 h a 12 h.
Tarda: entrada de 15.00 h a 15.15 h, sortida 16.15 h a 17.00 h.
Durant el mes de juliol es realitzarà jornada intensiva.

Servei d’acollida: de 7.45 h a 8.45 h i de 17.00 h a 18.00 h

Servei de migdia: inclou servei de menjador de 12.00 h a 15.00 h.

Període lectiu
Infantil 0 i I infantil 1 de setembre a juliol
Infantil 2 de setembre a juny
Juliol Infantil 2 conciliació familiar

Llars d'infants de la Generalitat

La vida quotidiana constitueix l’eix vertebrador de l’activitat a la llar d’infants. A les nostres llars contribuïm al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge

Dades escola PINOTXO

Dades escola EL PILAR

Preinscripció Escoles Bressol Municipals i Llars d'Infants de la Generalitat.

El tràmit consisteix a omplir una sol·licitud d’una plaça escolar per les Escoles Bressol Municipals o les Llars d’Infants de la Generalitat de Catalunya. En una única sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres. La sol·licitud pot ser cursada pels  tutors legals de l’infant. En el moment de la seva incorporació,  el nen o la nena haurà de tenir  setze setmanes.

Fitxers relacionats