Twitter Facebook Instagram Youtube

Qui, com i quan es paguen taxes per llicències i comunicats d'obra

Per a la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra en el municipi, s’ha de sol·licitar la llicència d’obres o presentar la declaració responsable o comunicació prèvia

La presentació de llicències i comunicats s’ha de tramitar telemàticament. En el catàleg de tràmits de la seu electrònica trobareu la tipologia de la obra o instal.lació a realitzar, amb informació de la documentació requerida. En cas de dubtes tècnics i tràmit a escollir, s'ha de fer la consulta al Departament de Llicència d'Obres.

En general:

 • S’ha de sol·licitar llicència d’obra major (M) amb el formulari F0031.  
 • S’ha de sol·licitar llicència d’obra menor (O1/W1) amb el formulari F0026.
 • S'ha de presentar comunicació d'obres menors (O2/W2) amb el formulari F0028 
 • S’ha de presentar comunicació d'obres menors sense documentació tècnica, assabentat (O3/W3) amb el formulari F0029

    Una vegada presentada la llicència o comunicació, l’Ajuntament liquidarà les taxes per llicències o comunicacions urbanístiques, i l'Impost sobre Construccions Instalacions i obres (ICIO)

    • Es molt important emplenar correctament els formularis en quant a titular, adreça de l'obra, descripció de l'obra i pressupost de l'obra, així com aportar projecte tècnic, memòria, petit croquis, fotografies... als efectes de liquidar correctament les taxes i l'impost de construccions. 
    • Per al pagament de les taxes i l'ICIO rebreu una notificació amb la liquidació. Aquesta notificació serà en format electrònic per a les persones jurídiques.
    • Si vol adherir-se al servei d’alertes quan la notificació electrònica estigui disponible, o rebre  la liquidació en format electrònic, quan la notificació electrònica no sigui obligatòria, heu de fer la sol·licitud a l'Organisme de Gestió Tributària que té delegada la recaptació dels tributs municipals. 

    Si té dubtes en relació a les taxes per llicències i comunicats d'obra, es pot fer la consulta a la Unitat d'Assistència al Contribuent del Departament de Gestió i Control d'ingressos telefònicament, o de forma presencial. 

    Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

     per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals

     trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

    Ordenança fiscal que regula les Taxes per Llicències i Comunicats d'obra

    Fitxers relacionats