Twitter Facebook Instagram Youtube

Qui, com i quan es paga l'Impost de Construccions

L'ICIO és un tribut que es paga per la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra, dins del terme municipal, que estigui subjecte a l’obtenció de la corresponen llicència, o s’exigeixi declaració responsable o comunicació prèvia.

 • L’obligat al pagament és el propietari de la construcció, instal·lació o obra, sigui o no propietari de l'immoble sobre el qual es realitza.
 • L'import de l'ICIO serà el 4% del valor més gran que resulti de comparar el pressupost de l'obra amb la quota resultant d'aplicar els mòduls de valoració detallats a l'annex de l'ordenança que regula l'Impost.
 • No forma part de la base imposable de l'ICIO ni l'IVA, ni altres impostos anàlegs propis dels regímens especiales, ni les taxes, ni els honoraris profesionals, ni el benefici empresarial del contractista, ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictamente, el cost d'execució material.
 • L’ICIO s’ha de pagar quan s’hagi concedit la llicència, quan s’hagi presentat la comunicació corresponent o quan s'hagi iniciat una construcció, sense haver presentat la sol·licitud o comunicació.
  • Inicialment s’efectua un pagament amb la liquidació provisional a compte.
  • Finalitzada l’obra, amb la declaració del cost real de l’obra, es regularitza l’ICIO amb la liquidació definitiva.
  • Cas que el cost real sigui inferior a la base inicial, amb la declaració del cost real de l'obra, es pot tramitar la devolució de l’import ingressat en excés a la liquidació provisional, presentant factures detallades, amb IVA, que justifiquin que l’obra ha estat realitzada per l’import declarat. Si el cost real es superior, es generarà liquidació complementària definitiva.
 • Pel pagament de l’ICIO rebreu una notificació amb una liquidació.
  •  Per a les persones juridiques la notificació serà en format electrònic. 
  •  Si es vol adherir al servei d’alertes, quan la notificació electrònica estigui disponible, o rebre  la liquidació en format electrònic quan no sigui obligatori, s'ha se sol·licitar a l'ORGT, qui té delegada la recaptació de l'Ajuntament.

Els tràmits, en relació a aquest tribut, es poden realitzar telemàticament, escollint el tràmit concret o la Sol·licitud genèrica, o de forma presencial.

Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

  per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals

  trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

Ordenança fiscal que regula l'Impost sobre construccions i Instal·lacions (ICIO)

Fitxer relacionats