Twitter Facebook Instagram Youtube

Guals - canvi de titular

Amb la taxa de guals es grava l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis. Per aquesta utilització de la vorera cal disposar d’una llicència que s'ha de sol·licitar a l’Ajuntament. 

Donat d’alta el gual, l’obligat al pagament serà la persona física o jurídica que l’1 de gener és titular de l’IBI. El pagament és anual. Podeu consultar la data de cobrament en el calendari del contribuent de cada exercici, i domiciliar el seu pagament.

En cas de transmissió, el nou propietari haurà de pagar la taxa a partir de l’any següent a la data d’adquisició del bé immoble:

  • Amb el tràmit de la plusvàlua s’actualitza la titularitat del gual per a l’exercici següent.
  • Si el gual és comunitari, ha de sol·licitar el canvi de nom a la comunitat de propietaris, aportant còpia del NIF i les dades bancàries per a la seva domiciliació.

Pot tràmitar el canvi de nom del gual telemàticament o de forma presencial.  

Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

  per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals

 trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina.

Ordenança fiscal que regula la taxa per entrada de vehicles i reserva d'espais

Fitxers relacionats