Twitter Facebook Instagram Youtube

La vegetació de ribera, rieres, sots i torrents

Als fons dels barrancs, als sots, a les rieres i als petits rierols i torrenteres hi trobem unes condicions especials de foscor i humitat que fan que s’hi desenvolupin algunes omedes i, en menys grau, alberes i salzedes amb alguns roures.

En molts indrets, gran part d’aquestes formacions vegetals han estat molt alterades, especialment per efectes dels incendis i/o ocupades per vegetació oportunista com ara canyissars (Arundo donax). En altres, es poden trobar diferents estadis de recuperació de les comunitats originals després de les successives plantacions fetes per l’Ajuntament i amb col·laboració amb ciutadans i escolars de Badalona. També es pot constatar la presència d’alocar en diversos indrets, una comunitat arbustiva mediterrània que antigament es trobava a les rieres del Maresme i que s’està intentant recuperar.

Els marges d’aquests sots són els ambients preferits pel senglar (Sus scrofa), toixó (Meles meles), la rata comuna (Rattus norvegicus), la mostela (Mustela nivalis) i l'eriçó fosc (Erinaceus europaceus).

En els punts d’aigua  permanent, com ara les basses de cria d’amfibis que s’han adequat a diverses fonts, s’hi troben diferentes espècies d’amfibis; la salamandra (Salamandra salamandra), el tòtil comú (Alytes obstetricans) i la reineta (Hyla meridionalis).

Imatges relacionades