Twitter Facebook Instagram Youtube

Els espais humanitzats, conreus, prats i erms

A les zones de contacte entre la muntanya i els relleus suaus de les planes, la vegetació inicial ha estat substituïda per assentaments humans i els seus espais d’influència, especialment conreus. Aquests espais creen unes condicions especials on els conreus, amb el gramenet i els fenassars als marges secs, alternen amb les bardisses als humits. Tot plegat, són nous ambients que contribueixen a l'increment de la biodiversitat.

Es caracteritzen per una gran abundància de rosegadors i insectívors, com ara la musaranya comuna (Crocidura russula), la musaranya nana (Suncus etruscus) o l’eriçó clar (Athelenyx algirus), el ratolí mediterrani (Mus spretus), el talpó comú (Microtus duodecimcostatuts) i el ratolí domèstic (Mus spretus). L’abundància de preses fa que aquests espais siguin especialment atractius per als mamífers carnívors i també per als toixons i senglars, per la gran disponibilitat d’aliment.

Uns espai amb un fort impacte ambiental i paisatgístic, ha estat l’activitat extractiva de la pedrera de la Vallensana que va aturar l’explotació a finals del 2004. Actualment existeix un projecte de restauració que s’està executant, reomplint l’espai amb terres i runes netes, provinents de la construcció. En aquest projecte hi intervenen, l’Agència de Residus de Catalunya, l’Entitat del Medi Ambient (AMB), l’Ajuntament de Badalona i Gestora de Runes de la construcció.

Imatges relacionades