Twitter Facebook Instagram Youtube

Activitats amb incidència ambiental

Activitats subjectes als règims d'intervenció ambiental contemplats en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (LPCAA)

Les activitats relacionades en els annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estan sotmeses a una autorització ambiental.

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats regula el model d'intervenció de l'Administració sobre aquestes activitats, atesa la seva incidència ambiental.

Segons l'article 13 de la Llei 20/2009, 'Les finalitats de l'autorització ambiental són les següents:
a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl que produeixen les activitats i, alhora, fixar les condicions per a gestionar correctament aquestes emissions, a més a més de prendre en consideració el consum dels recursos naturals i l'energia, i, particularment, pel que fa a les activitats de l'annex I.1, tenint en compte l'aplicació de les millors tècniques disponibles.
b) Establir totes les condicions, mitjançant un procediment que asseguri la coordinació de les diferents administracions públiques que intervenen en l'atorgament de l'autorització, per a garantir que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen l'objecte.
c) Disposar d'un règim de prevenció i control de la contaminació que integri en un sol acte l'avaluació i la declaració d'impacte ambiental, les autoritzacions sectorials en matèria de producció i gestió dels residus; d'abocament a les aigües continentals, inclosos els abocaments al sistema públic de sanejament d'aigües residuals, i els abocaments des de terra cap al mar; les determinacions de caràcter ambiental en matèria de contaminació atmosfèrica, i l'autorització d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.'

La persona o l'empresa sol·licitants, en el cas d’activitats incloses a l’annex I.2.b i, amb l’excepció en què calgui una declaració d’impacte ambiental d’acord amb el text refós de la Llei d’avaluació d’inspecció ambiental de projectes aprovat pel Reial decret 1/2008, d’11 de gener, en el cas de modificacions substancials de les activitats dels annexos I.1 i I.2, prèviament a la presentació de la sol·licitud de l'autorització ambiental, ha de formular una consulta prèvia a l’Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental, en aplicació dels criteris de selecció del procediment d’avaluació d’impacte ambiental fixats per l’annex V de la Llei 20/2009.

D’altra banda, al llarg de la tramitació de l’autorització ambiental hi ha establerts uns processos de participació per a presentar al·legacions i donar respostes a consultes que es facin.

Tràmits Canal Empresa : Autorització ambiental (canalempresa.gencat.cat)

Les activitats relacionades en l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estan sotmeses al règim de llicència ambiental.

Segons l'article 35 de la Llei 20/2009, 'Se sotmeten al règim de llicència ambiental l'activitat o les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, i que es relacionen en l'annex II.'

Segons l'article 36 de la Llei 20/2009, 'Els objectius de la llicència ambiental són:
a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions contaminants a l'aire, l'aigua i el sòl que produeixen les activitats i que són susceptibles d'afectar el medi ambient, a més a més de prendre en consideració el consum de recursos naturals i energia.
b) Garantir que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen l'objecte mitjançant un procediment que asseguri la coordinació de les distintes matèries, inclosa l'autorització dels abocaments al sistema públic de sanejament d'aigües residuals existent, i la participació de les altres administracions públiques que han d'intervenir en l'atorgament de la llicència ambiental.'

Tràmit Seu electrònica : Llicència ambiental municipal (Annex II) (seu.badalona.cat) 

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Segons l'article 51 de la Llei 20/2019, estan sotmeses al règim de comunicació ambiental, les activitats compreses en l'annex III.

'1. L'exercici de les activitats compreses en l'annex III resta sotmès a comunicació de la persona o l'empresa titulars.
2. La comunicació presentada a l'ajuntament, amb la documentació que estableix aquesta llei i el desplegament reglamentari, acredita el compliment del règim d'intervenció ambiental d'aquestes activitats.'

Tràmit Seu electrònica : Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (seu.badalona.cat)