Twitter Facebook Instagram Youtube

Provisió de llocs de treball

Descarrega

Processos de provisió de llocs de treball per al personal que presta els seus serveis en l'Ajuntament de Badalona

Descarrega

Descarrega

Ofertes de cobertures de llocs de treball de forma temporal mentre no es proveeixen de la forma reglamentària establerta.

Termini de presentació de candidatures fins al 29/01/2024, inclòs.

Termini de presentació de candidatures fins al 29/01/2024, inclòs.

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Suspensió de l'oferta

Suspensió de l'oferta

Anunci DOGC núm. 8725, de 05/08/2022, relatiu al text refós de les bases generals per regular, en torn de promoció interna, la provisió de places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de carrera i personal laboral fix de l’Ajuntament de Badalona

Descarrega

Anunci en BOPB, de data 05/08/2022, relatiu al text refós de les bases generals per regular, en torn de promoció interna, la provisió de places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de carrera i personal laboral fix de l’Ajuntament de Badalona.

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Termini de 5 dies hàbils per formular al·legacions: DES DEL 10/04 FINS AL 16/04, INCLOSOS.

Termini de 5 dies hàbils per formular al·legacions: DES DEL 10/04 FINS AL 16/04, INCLOSOS.

Descarrega

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 20/03 FINS AL 26/03, inclosos. La presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Badalona mitjançant l’opció “sol·licitud genèrica (instància general)”, indicant en l’assumpte: “Provisió lloc vicesecretari/ària”.

Descarrega

Les bases reguladores del procés es publicaran al BOPB, al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL), al web municipal i al Tauler d’anuncis electrònic. Termini de presentació d’instàncies: 5 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació en el BOPB (prevista pel 19/03/24).

Descarrega