Twitter Facebook Instagram Youtube

Comissió de serveis (personal d'altres Administracions)

Convocatòria del procés per a la provisió, per mobilitat interadministrativa, mitjançant comissió de serveis temporal, del lloc de treball de CAP DEL DEPARTAMENT DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS. Termini per presentar instància: DES DEL 16/04 FINS AL 24/04, INCLOSOS.

Termini de presentació de sol·licituds: DES DEL 16/04 FINS AL 24/04, INCLOSOS.

Descarrega

Descarrega

Per Resolució núm. 2024003725 de data 09/04/2024, el 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, ha aprovat la convocatòria del procés per a la provisió, per mobilitat interadministrativa, mitjançant comissió de serveis temporal, del lloc de treball de CAP DEL DEPARTAMENT DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS

Descarrega

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de CAP DE SERVEIS DE SISTEMES i TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ, per mobilitat interadministrativa, mitjançant sistema de comissió de serveis, entre funcionaris/àries de carrera del subgrup A1. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL DIA 22/03/2024 FINS AL 03/04/2024, INCLOSOS.

Descarrega

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL DIA 22/03/2024 FINS AL 03/04/2024, INCLOSOS.

Descarrega

Descarrega

Per Resolució de data 14/03/2024, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de CAP DE SERVEIS DE SISTEMES i TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ, per mobilitat interadministrativa, mitjançant sistema de comissió de serveis, entre funcionaris/àries de carrera del subgrup A1., detallades en document adjunt.

Descarrega

Designació de la única candidatura presentada en el procès.

Designació de la Sra. Pilar Vicente Vara

Descarrega

Descarrega

Aquesta esmena ampliarà un nou termini de 7 dies hàbils l'endemà de la publicació de l'anunci d'esmena en el DOGC.

Descarrega

Aquesta rectificació de les bases reguladores del procés referenciat, comporta l’ampliació d’un nou termini de presentació d’instàncies de 7 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de rectificació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (prevista pel dia 28/03/24). AMPLIACIÓ NOU TERMINI DES DEL DIA 02/04 FINS AL DIA 10/04, INCLOSOS. Les sol·licituds de les persones aspirants presentades, en termini, fins a la data de publicació de l’anunci de rectificació, quedaran automàticament incorporades al nou termini de presentació de sol·licituds i no hauran de tornar a presentar una nova instància.

Descarrega

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 20/03/24 FINS AL 28/03/24, INCLOSOS.

Descarrega

Descarrega

ANUNCI, de l’Ajuntament de Badalona, sobre la convocatòria del procés d’1 lloc de treball de tècnic/a superior especialista (en dret), per mobilitat funcionarial, pel sistema de comissió de serveis.

Descarrega