Twitter Facebook Instagram Youtube

Qui pot demanar informació urbanística?

La informació urbanística és lliure per a qualsevol persona.

•Que és la TUC?

O Trama Urbana Consolidada, és el límit que delimita gràficament la ordenació dels equipaments comercials, d’acord amb el que estableix l’art. 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre i establert segons la «Proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Badalona» aprovada definitivament per la DGU el dia 20/04/2011 (DOGC 30/06/2011).

•Hi ha zones on no es permet habitatges turístics? N’hi ha altres on es permès? Amb quines condicions?

Per tal d’establir una regulació racionalitzada de la implantació d’habitatges turístics a la ciutat de Badalona es va aprovar per la CTPU el dia 23/03/2015 (DOGC 29/04/2015), una «Modificació del Pla General Metropolità per a la regularització dels habitatges d’ús turístic a Badalona» en la que s’estableix un àmbit «A» i un àmbit «B»

En l’àmbit A resten prohibits els habitatges d'ús turístic.

En l’àmbit B s'admeten els habitatges d'ús turístic si aquests se situen concentrats en edificis complets.

•Que és la tramitació telemàtica?

És l'accés a tramitar electrònicament amb l’Ajuntament amb plenes garanties, mitjançant la Seu electrònica de l'Ajuntament, que és una adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, amb la qual l'Ajuntament de Badalona difon informació i presta serveis.

L'Ajuntament en té la titularitat i això comporta tenir-ne la responsabilitat pel que fa a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis.

•Com fer el pagament de les taxes?

Molts dels tràmits que es realitzen en el departament de Plànol de la Ciutat porten associat el pagament de taxes, segons disposa la ordenança fiscal núm. 13.

Aquestes taxes s’hauran d’abonar mitjançant un rebut que s’emetrà al titular de la petició. En cas de representant de persona física o jurídica caldrà aportar documentació que n’acrediti la representació.

Etiquetes
Plànol