Twitter Facebook Instagram Youtube

•L’Ajuntament haurà de mantenir actualitzada la numeració dels edificis, amb els criteris que s’estableixen en l’art. 60 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre (BOE 11/04/1997).

•Adjudicació de numeració

En cas d’edificació de nova planta caldrà que l’Ajuntament adjudiqui la corresponent numeració, en funció dels nous accessos als nous habitatges.

El promotor/-a de la finca o el seu representant haurà de sol·licitar que s’adjudiqui numeració a la nova finca, mitjançant el imprès, que trobareu al catàleg de tràmits, caldrà adjuntar-hi un plànol de la planta baixa o planta d’accés a la via pública per tal de visualitzar els accessos als habitatges.

•Comprovant de canvi de numeració

En el supòsit que l’Ajuntament hagui canviat la numeració d’un vial, qualsevol resident podrà sol·licitar un certificat que li acrediti aquesta correlació entre numeració antiga i actual. S’haurà de sol·licitar mitjançant l’’imprès del catàleg de tràmits.