Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Impost sobre Béns Immobles, IBI, és un tribut directe que grava el valor dels béns immobles, rústics i urbans i de característiques especials, tals com un pis, un pàrquing, un traster, un solar...
 
L’obligat al pagament serà la persona física o jurídica que l’1 de gener és titular dels següents drets en un bé immoble :
- D'una concessió administrativa.
- D'un dret de superfície.
- D'un dret d'usdefruit.
- Del dret de propietat.
En cas de transmissió, el nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l’any següent a la data d’adquisició del bé immoble. 

El canvi de titularitat es pot tramitar de forma presencial o telemàtica aportant la documentació acreditativa de la transmissió.

El pagament de l’IBI és anual. Podeu consultar la data de cobrament en el  calendari fiscal de cada exercici.
Si sol·liciteu la domiciliació bancària pel pagament d’aquest tribut abans del 28 de febrer, la quota anual es fraccionarà en quatre terminis, sense cap increment. Les domiciliacions comunicades amb posterioritat a la data assenyalada es fraccionaran a partir de l’exercici següent a la comunicació.

Divisió quota de l’IBI entre contribuents
En el cas que un bé immoble sigui propietat de més d’un titular, es pot sol·licitar la divisió de quota de l’IBI d’acord amb el coeficient de propietat de cadascú dels cotitulars, excepte en el cas que les quotes líquides resultants siguin inferiors a 10,00 EUR (formulari Sol·licitud genèrica). 
Heu de tenir en compte que, si alguna de les quotes resulta impagada, s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels cotitulars com responsables solidaris.

Per als tràmits presencials es recomana demanar cita prèvia:

  • per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals
  • trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

Ordenança fiscal que regula l'IBI

Fitxers relacionats