Twitter Facebook Instagram Youtube

Per a la revisió o correcció de dades comunicades per la Direcció General del Cadastre podeu dirigir-vos a les oficines de Cadastre a Badalona.

Actuacions possibles que podeu realitzar:
  • presentació de declaracions d'alteracions cadastrals
  • presentació de recursos de reposició relatius a actuacions del Cadastre
  • subsanació de discrepàncies del Cadastre
  • consultes de les dades cadastrals

Canals pels quals podeu realitzar aquestes actuacions:

   Atenció presencial. Podeu demanar citar prèvia, escollint oficina Gestió tributària, tràmit Cadastre

Atenció telemàtica. Dins del catàleg de la seu electrònica, tràmit Correcció dades Cadastrals                       

Tant per al tràmit presencial com telemàtic, a més de DNI del titular i autorització, en el cas de representació, heu d'aportar documentació que acrediti la correcció a realitzar:

  • Escriptura adquisició
  • Plànols
  • Nota simple de registre
  • Fotografies