Twitter Facebook Instagram Youtube

Zona de baixes emissions

Segons indica l'Ordenaça relativa a la restincció de la circulació de determinats vehicles a Badalona amb l'objecte de preservar i millorar la finalitat de l'aire:

«Disposició transitòria tercera

Per tal de donar compliment a allò previst en l’article 10.1 del Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre, per el qual es regulen les zones de baixes emissions, que determina que amb caràcter previ a l’establiment d’una ZBE, s’ha d’elaborar un projecte amb el contingut que es recull a l’Annex I.A i I.B, RESTA SUSPESA LA DELIMITACIÓ DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS ESTABLERTA  i descrita en l’annex 1 de la vigent ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, fins a 29 de juny de 2024, data en que finalitza el termini màxim de revisió de les ZBE establert a la Disposició transitòria única del Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre per el qual es regulen les zones de baixes emissions.

La suspensió de la delimitació de la zona de baixes emissions establerta i descrita en l’annex 1, quedarà automàticament ampliada i per al mateix termini, en el cas de produir-se una ampliació del termini per a la revisió de les ZBE fixat a la Disposició transitòria única del Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre.»

Fitxers relacionats