Twitter Facebook Instagram Youtube

Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya

D’acord amb l’article 16 del Decret 27/2001, de 23 de gener, sobre el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya:

La vinculació del voluntari de protecció civil amb l’Administració no té consideració de relació laboral o administrativa. Només té consideració de col·laboració voluntària i altruista com a mitjà de realització d’accions humanitàries i de solidaritat social.

D’acord amb l’article 16 del Decret 27/2001, de 23 de gener, sobre el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya:

El voluntari de protecció civil es pot trobar en actiu o en situació de reserva.

  • En actiu: pertany a l’AVPC del municipi i porta a terme una col·laboració regular amb la protecció civil municipal, sense que aquesta col·laboració pugui ser inferior a 60 hores durant l’any natural.

  • En situació de reserva: no porta a terme una col·laboració regular amb la protecció civil municipal i només té l’obligació de col·laborar en emergències o activacions de plans. S’està en aquesta condició:

  • A petició pròpia

  • Si no es pertany a l’AVPC del municipi

  • Quan no hi hagi compromís a dur a terme la participació mínima establerta.

  • Quan raons organitzatives o tècniques fan necessari limitar el nombre de persones en situació de activa.

  • Quan hi hagi motius que afectin la condició psicofísica o motius personals que condicionin temporalment la participació regular del voluntari, com per exemple: embaràs atenció als fils malaltia, estudis feines que impliquen desplaçaments llargs i freqüents, etc.