Twitter Facebook Instagram Youtube

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badalona

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya seguint allò que preveu el Decret 27/2001, de 23 de gener, reconeix una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. 

El 28 d’octubre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badalona, amb número d’identitat G65804387, com a associació de voluntariat de protecció civil de referència a la ciutat, i en conseqüència insta el govern municipal a desenvolupar les actuacions necessàries per establir les bases de participació i col·laboració, i de dotació material si s’escau, entre l’Ajuntament i l’Agrupació així com cal planificar el curs de formació bàsica per a voluntaris de Protecció Civil.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badalona resta registrada al al registre especial d'associacions del voluntariat de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Actualment compta amb un total de 34 membres.

Què fan els voluntaris de Protecció Civil?

Els voluntaris de Protecció Civil actuen en el marc de les emergències, prèvia una formació de base impartida a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i reforçada per una formació continuada planificada des del departament municipal de Protecció Civil i que capacita per actuar dins del mar vigent.

En funció de la seva aptitud professional, de les seves singularitats o de la seva predisposició a ajudar els demés, els membres de la Protecció Civil poden desenvolupar les seves tasques en diferents equips per donar suport en les diferents actuacions:

Equips de suport al grup logístic:

Gestió de centres d’acollida i atenció a la població afectada, informació a la població en punts o centres d’informació de situacions de risc o perill,observació, seguiment i senyalització del risc, col·laboració en la gestió del voluntariat ocasional.

Equips de suport al grup d’ordre:

Actuacions de suport al grup d’ordre i participació en dispositius preventius per al control del trànsit, especialment en les tasques de control d’accés de vehicles o vianants a zones o itineraris afectats en activitats esportives o actes que aconsellin establir limitacions en la circulació, amb l’autorització i coordinació de l’autoritat de trànsit

segons estableixi la normativa de circulació.

Equips de suport al grup sanitari:

Poden pestar els primers auxilis, realitzant la primera resposta per tal garantir la protecció i l’assistència sanitària col·laborant activa i coordinadament amb el SEM. Participació en dispositius preventius sanitaris.

Equips de suport al grup d’intervenció:

Col·laboració activa en tasques de suport en l’àmbit de l’extinció d’incendis i salvaments realitzant la primera resposta per protegir la població potencialment afectada, fins l’arribada dels Bombers.

Participació en dispositius preventius d’extinció d’incendis i salvaments, quan es disposi de la formació de capacitació acreditada per l’ISPC sobre equips d’intervenció o sobre serveis de

prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

Participació en dispositius de recerca de persones perdudes o desaparegudes que siguin organitzats i coordinats pel grup d’intervenció.