Twitter Facebook Instagram Youtube

La Protecció Civil és un servei públic essencial de gestió del risc col·lectiu que integra el conjunt d’accions adreçades a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones, béns i medi ambient per tota classe de perills o d’amenaces d’origen natural, tecnològic o antròpic en temps de pau, quan l’amplitud o la gravetat dels seus efectes, potencials o efectius els fa assolir el caràcter d’afectació col·lectiva, de catàstrofe o de calamitat pública.

Dins de la Protecció Civil participen les diferents administracions en el marc de les seves respectives competències, així mateix és important i clau el paper de col·laboració voluntària dels ciutadans per tal d’amplificar els conceptes de prevenció i d’autoprotecció en cas de necessitat.

Tal i com s’expressa a la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la ciutadania, pot col·laborar de forma voluntària i altruista en aquesta tasca per mitjà de les associacions de voluntariat de protecció civil municipal.

El servei municipal de Protecció Civil de Badalona té les seves dependències centrals a l'edifici, El Viver, Plaça de l'Assemblea de Catalunya. En aquest edifici es troba el departament tècnic encarregat de la planificació, gestió i l'impuls de la seguretat civil.

Seccions de la Protecció Civil a Badalona

El servei municipal de protecció es presta conjuntament per l’Ajuntament de Badalona, concretament pel, Departament de Protecció Civil i per l’Associació de Voluntaris de Protecció civil de Badalona, mitjançant la signatura d’un Conveni de col·laboració entre amb dues parts.

 • L’alcalde/alcaldessa o Regidor/a en que delegui: És l’autoritat de protecció civil en l’àmbit municipal i el director dels plans de protecció civil del seu àmbit territorial d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

 • El servei municipal responsable de protecció civil: És el servei integrat en l’estructura de l’Ajuntament i que està formada per personal tècnic i administratiu amb un cap de servei com a màxim responsable de la unitat. Aquesta unitat integrarà tres àmbits competencials que treballaran coordinadament en aquests objectius comuns; un àmbit tècnic administratiu, un àmbit tècnic operatiu, un àmbit formatiu i logístic.

 • La unitat del voluntariat de protecció civil: És l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badalona, els membres de la qual han d’estar a acreditats per l’Ajuntament. L’Associació es coordina amb l’Ajuntament mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració. Aquest voluntariat està supeditat en les activitats en què participi a la unitat municipal responsable del servei de protecció civil.

Les finalitats bàsiques de la Protecció Civil

 • La previsió, entesa com l'anàlisi del risc i la seva localització en el territori.
 • La prevenció, que engloba el conjunt d'actuacions destinades a disminuir el risc.
 • La planificació, que comprèn l'organització i la coordinació de la resposta davant les situacions d'emergència.
 • La intervenció en el moment de l'emergència per minimitzar-ne les causes i els seus efectes.
 • La rehabilitació dels serveis bàsics per tal de retornar a la normalitat.
 • La formació i informació a la població i als col·lectius implicats.

Consells d'autoprotecció

Què cal fer en cas d'emergéncia? 

Riscos naturals

 • Incendis forestals
 • Ventades
 • Calor intensa
 • Afectacions a l'atmosfera: l`ozó i la contaminació
 • Pedregada o calamarsa
 • Tempestes i llamps
 • Pluges i inundacions
 • Fort onatge
 • Sismes
 • Nevades i glaçades
 • Onades de fred
 • Allaus

Riscos tecnològics

 • Risc químic
 • Transport de mercaderies perilloses
 • Accident nuclear
 • Accident radiològic

Més consells d'autoprotecció

 • Revetlles i festes amb foc
 • Medi natural
 • Seguretat a les platges
 • Seguretat en el bany en piscines, rius, pantans i estanys
 • Grans concentracions de persones
 • Seguretat a la llar
 • Salva una vida