Twitter Facebook Instagram Youtube

Provisió de llocs de treball INTERN (només personal de l'Ajuntament)

Processos de provisió de llocs de treball per al personal que presta els seus serveis en l'Ajuntament de Badalona

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C8/2024. CD 29 per a personal A1 - CD 26 per a personal A2 (màxim legalment establert). Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 17/04 FINS AL 30/04, INCLOSOS(10 dies hàbils)

Descarrega

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C9/2024. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 17/04 FINS AL 30/04, INCLOSOS(10 dies hàbils)

Descarrega

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C6/2024. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 17/04 FINS AL 30/04, INCLOSOS(10 dies hàbils)

Descarrega

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C7/2024. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 17/04 FINS AL 30/04, INCLOSOS(10 dies hàbils)

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Ofertes de cobertures de llocs de treball de forma temporal mentre no es proveeixen de la forma reglamentària establerta.

Suspensió de l'oferta

Anunci DOGC núm. 8725, de 05/08/2022, relatiu al text refós de les bases generals per regular, en torn de promoció interna, la provisió de places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de carrera i personal laboral fix de l’Ajuntament de Badalona

Descarrega

Anunci en BOPB, de data 05/08/2022, relatiu al text refós de les bases generals per regular, en torn de promoció interna, la provisió de places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de carrera i personal laboral fix de l’Ajuntament de Badalona.

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega

Descarrega