Twitter Facebook Instagram Youtube

Expedient 2023/36918F

Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)