Twitter Facebook Instagram Youtube

Suspensió de llicències per a les noves implantacions d’habitatges d’ús turístic a tot el terme municipal de Badalona

Exp. 6/D3-23 i 2023/49133D Suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències i comunicacions prèvies d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes per a les noves implantacions d’habitatges d’ús turístic a tot el terme municipal de Badalona. / Aprovació de la suspensió: Ple de l'Ajuntament de data 5 de febrer de 2024 / Publicació BOPB de 12 de febrer de 2024.