Twitter Facebook Instagram Youtube

Qui, com i quan es paga la taxa pel servei de recollida i transport de residus municipals

La taxa per la recollida i transport de residus entra en vigor l’1 de gener de 2024. Està regulada en ordenança fiscal, a l’empar del que disposa la normativa europea sobre la gestió de residus per a protegir la salut pública i el medi ambient, i la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular. Es pagarà per la prestació del servei de recollida i transport de residus domèstics i residus comercials no perillosos, municipals.

Es consideren residus domèstics:

 • Els generats a les llars com a conseqüència de l’activitat domèstica.
 • Els generats en serveis i industries, similars als definits com domèstics, no generats amb l’activitat econòmica.
 • Restes vegetals i brutícia generades en solars sense edificar.

 Es consideren residus comercials:

 • Els generats per l’activitat pròpia de comerç, serveis de restauració i bars, oficines, mercats i sectors serveis.
 • S’exclou l’activitat professional que es realitzi en el domicili habitual del titular de l’activitat.

 Aquesta taxa que exigeix l'Ajuntament, no s’ha de confondre amb la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que gestiona l’Àrea metropolitana de Barcelona (AMB) pel tractament de residus i que es cobra en el rebut de l’aigua.

Les tarifes a pagar distingeixen el servei de recollida i transport de residus domèstics i de residus comercials no perillosos

Per la recollida i transport de residus domèstics:

 • La quota és una quantitat fixa, considerant naturalesa i destí de cada immoble 

 • Els canvis de titular i/o tarifa tindran efecte a l'exercici següent

Per la recollida i transport de residus comercials no perillosos:

 • La quota es calcula des des la data d’inici d’activitat fins al 31 de desembre. Si no causa baixa, formarà part del padró de cada exercici. 
 • En cas de baixa, la quota es prorrateja pels trimestres de l'exercici que ha tingut activitat.
 • L'import de la quota tindrà una part fixa, segons el tipus de residu generat, i una part variable, un índex multiplicador, en funció de la superficie del local.

El titular del rebut serà el titular de l'Impost sobre béns Immobles (IBI) l'1 de gener. Si s'escau, podrà repercutir la quota sobre les persones físiques o jurídiques que els ocupin o utilitzin el servei.

 • Els professionals que realitzin la seva activitat en el domicili habitual del titular de l’activitat, únicament estan subjectes al pagament de la taxa per la recollida i transport de residus domèstics.
 • Els titulars d'activitats que acreditin que tenen contractat un servei de recollida pròpia per la recollida de residus comercials no perillosos, amb una periodicitat mínima quinzenal, no estaran subjectes al pagament d'aquesta taxa.

Pel pagament de la taxa, a l’exercici 2024 l'Ajuntament enviarà una notificació amb la liquidació, comunicant les dades tributàries, l'import a pagar, el termini de pagament, i la incorporació al padró dels exercicis següents. 

Per propers exercicis, el període voluntari de pagament es podrà consultar al calendari del contribuent de l'Ajuntament, i es podrà domiciliar el pagament al seu compte corrent.

Els tràmits, en relació a aquest tribut, es poden realitzar telemàticament, amb el tràmit Sol·licitud genèrica, o de forma presencial

Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:

 per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals

 trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

Ordenança fiscal que regula la Taxa per la recollida i transport de residus

Imatges relacionades

Fitxers relacionats