Twitter Facebook Instagram Youtube

Serveis socials

Serveis socials

Definició

Els Serveis Socials són un dels sistemes de l’estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d’educació, les polítiques per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge i altres actuacions públiques.

El desplegament de les polítiques de Serveis Socials i socio-comunitaries, són un conjunt d’intervencions que estan dirigides a incidir, des d’una perspectiva integral, territorial, de participació i de proximitat, en el benestar dels ciutadans i ciutadanes durant tot el seu cicle vital (infància, edat adulta i tercera edat). Les diferents accions en matèria de serveis socials estan orientades a la població en general i a col·lectius vulnerables de la ciutat amb l’objectiu d’intentar pal·liar situacions de dèficit, personal o col·lectiu, de la població, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en el marc del respecte per la dignitat de les persones.

Missió

El Sistema Català de Serveis Socials té la missió d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida. En aquest sentit, treballa per cobrir les necessitats personals bàsiques i socials, garantir l’accés universal i els estàndards de qualitat òptims, i contribuir al benestar de les persones i dels grups en la comunitat (Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013).

Documentació