Twitter Facebook Instagram Youtube

Programa d'atenció integral a persones sense llar

El programa desenvolupa el pla local del sensellarisme a Badalona. L'equip EDAPSS (equip de detecció i atenció a les persones sense llar) fa funcions específiques de detecció, atenció i intervenció a les persones sense llar de Badalona. És un equip que treballa en medi obert coordinadament amb altres serveis.

Programa d'atenció a les problemàtiques socials de l'habitatge

El programa atén les notificacions i informacions demanades pels jutjats. treballa amb les persones implicades en processos de pèrdua d'habitatge de de la intervenció social i en le situacions d'emergència social de pèrdua sobtada de l'habitatge. compta amb l'equip específic dels serveis socials bàsics), SAPH (servei atenció a les problemàtiques socials de l'habitatge )

Programa d'infància

Dissenya, implementa i gestiona el SIS (Servei d'intervenció socioeducativa) dels serveis socials

Programa d'acció comunitària inclusiva

Dissenya, implementa i gestiona el pla local d'acció comunitaria inclusiva dels serveis socials. compta amb l'equip ETAC (Equip tècnic d'acció comunitària inclusiva)

Programa d'inserció sociolaboral dels serveis socials

El programa treballa de forma multidisciplinari atenent a la millora dels aspecte pre laborals, formatius i d'inserció laboral de les persones ateses als serveis socials. Hi ha un professional per a cada unitat de serveis socials bàsics. Inclou atenció especialitzada per a persones amb certificat de discapacitat.