Twitter Facebook Instagram Youtube

Segell Pet Friendly

Segell Pet Friendly

Badalona, en el marc de la campanya «Badalona, ciutat pet-friendly», impulsa la creació d’una xarxa d’establiments i comerços de la ciutat en els quals es permeti l’entrada dels animals de companyia. Aquests locals s’identifiquen mitjançant el distintiu «Som pet-friendly».

Es tracta d’un segell que acredita els establiments compromesos amb el benestar animal i que els permeten entrar-hi.

Els requisits per accedir amb els animals als establiments i comerços són els mateixos que se segueixen per a l’accés dels animals de companyia en els locals públics municipals, i són:

– Pel que fa als gossos:

* Hauran de portar xip i estar censats.

* Hauran d’anar lligats i amb morrió, en aquells casos en què ho exigeixi la normativa d’aplicació, així com en aquells casos en què la naturalesa i característiques de l’animal ho aconsellin.

* Han de tenir unes condicions adequades d’higiene.

* Han de mantenir un comportament adequat.

-Pel que fa als gats i fures:

Podran accedir als establiments amb transportí o motxilla que permeti que el propietari pugui controlar-lo en tot moment. Per tant, ha de ser un mitjà prou segur i tancat per tal que no s’escapin.

També s’estableixen limitacions per motius de seguretat i higiene.

* Es podrà limitar l’accés d’animals domèstics per aglomeracions o per seguretat de les persones o els mateixos animals.

* No es podrà subministrar als animals aliments o begudes a l’interior de les instal·lacions municipals.

* No hauran d’estar a l’abast dels animals productes químics i/o biocides que poguessin ocasionar-los danys en cas de contacte o ingesta.

* El propietari de l’animal serà sempre el responsable de qualsevol desperfecte o brutícia causada.

Per tal de poder formar part de la xarxa d’establiments i locals pet-friendly i disposar del segell distintiu, s’ha de fer una petició en la qual cal identificar el nom comercial del local, l’adreça, el nom fiscal, el titular, les seves dades de contacte i l’activitat del comerç i/o local, a l’adreça de correu electrònic següent: badalonapetfriendly@badalona.cat

Fitxers relacionats