Twitter Facebook Instagram Youtube

En aquesta pàgina trobareu l'enllaç a les ordenances municipals relacionades amb la tramitació de llicències urbanístiques.

 • ORDENANCES FISCALS :

  • Ordenança general reguladora de preus públics
  • OF núm.  5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • OF núm. 10 - Taxa pel desplaçament de l'enllumenat públic
  • OF núm. 12 - Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions
  • OF núm. 13 - Taxa per expedició de documents administratius
  • OF núm. 14 - Taxa per llicències urbanístiques