Twitter Facebook Instagram Youtube

Informació i orientació en matèria d'estrangeria

El principal objectiu és el d’informar, orientar i assessorar a la població estrangera, empadronada a Badalona, sobre els tràmits d’estrangeria.

El Reglament d’aprovació de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per la Llei Orgànica 2/2009, preveu la presentació d’alguns informes per a la tramitació de permisos de residència, modificació o renovació de targetes. I és l’Ajuntament, el responsable d’elaborar aquests informes.

Informe d’arrelament social

L’arrelament social és el procés que inicia una persona estrangera d’un país extracomunitari per tal de poder regularitzar la seva permanència al nostre país.

La tramitació de l’informe d’arrelament social és imprescindible per aconseguir l’autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals, sempre que el/la sol·licitant no pugui acreditar vincles familiars amb una persona estrangera amb residència legal o amb un/a ciutadà/na espanyol/la (cònjuges, ascendents o descendents en línia directa).

Informe d’esforç d’integració social per renovació/modificació de l’autorització de residència temporal

Es tracta de la renovació de l’autorització de residència temporal per a totes aquelles persones que vulguin renovar les seves autoritzacions i no compleixin tots els requisits.

Aquest informe l’hem de tramitar a aquelles persones que en el moment de la seva renovació no disposen de contracte de treball ni de cap oferta de treball –hem de proposar una exempció de contracte-.

L’informe servirà per acreditar l’esforç d’integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal, i es tindrà en compte:

 • El coneixement de les llengües oficials del país, es a dir, el català i el castellà 

  (recursos per aprendre català https://www.cpnl.cat/ i castellà, https://triaeducativa.gencat.cat/ca/al-llarg-vida/)

 • El coneixement de la societat d’acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, historia del país, identitat pròpia, etc.)
 • El coneixement del mercat laboral (els drets i deures elementals dels treballadors, el paper de les organitzacions sindicals, el treball per compte propi o aliè, etc.)

Informe de disponibilitat i adequació de l’habitatge

Aquest informe l’han de sol·licitar totes aquelles persones que vulguin reagrupar als seus familiars, i reuneixin les condicions per poder-lo fer.

Un dels requisits per poder reagrupar, i el que justifica l’elaboració d’aquest informe, és disposar d’un habitatge adequat en funció de les persones que s’hagin de reagrupar, i que compleixi les condicions d’habitabilitat regulades al Decret 14/2012 (DOGC de 02 de novembre).

Informe de disponibilitat i adequació de l’habitatge per renovació de l’autorització de residència per reagrupament familiar

Aquest informe l’han de sol·licitar totes aquelles persones que han reagrupat a familiars i en el moment de renovar les seves targetes han canviat de domicili, respecte a l’habitatge a on es va efectuar la reagrupació.

Un dels requisits per poder renovar l’autorització, i el que justifica l’elaboració d’aquest informe, és disposar d’un habitatge adequat en funció de les persones que s’hagin de reagrupar, i que compleixi les condicions d’habitabilitat regulades al Decret 14/2012 (DOGC de 02 de novembre).

Per demanar els informes d'estrangeria, cal demanar cita prèvia al departament de Migracions.

Per assessorament, i en alguns casos, per tramitacions, les persones estrangeres també es poden dirigir a:

 • Servei d’Atenció per a la promoció de la nova ciutadania de Badalona sud “De tot arreu”

        C/ Sant Joan Evangelista, núm. 10-12, 1a. planta del mercat municipal de Sant Roc

        Telèfon 699922548

        Mail detotarreu@badalonasud.cat   (cal demanar cita prèvia per telèfon o mail)

 • AMIC-UGT

  C/ Miquel Servet, núm. 211 (08912 Badalona)

  Telèfon 933872266   (cal demanar cita prèvia per telèfon)