Twitter Facebook Instagram Youtube

Acompanyament al reagupament familiar

El programa d’acompanyament al reagrupament pretén conèixer millor els fluxos migratoris de la nostra ciutat i abordar millor i de manera anticipada les complexitats que es poden derivar dels processos de reagrupació familiar.

L’objectiu principal del programa és que el major nombre de nuclis familiars reagrupats passi pel programa per tal de facilitar-los l’acollida i la seva inserció i autonomia com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i, al mateix temps, garantir el nivell de cohesió social i convivència desitjats a tots els barris de la ciutat.

La finalitat del programa és ajudar a facilitar el procés de reagrupació per tal de minimitzar els aspectes més complexes i potenciar els elements positius de retrobada familiar en un nou context.

El principal repte és afavorir la incorporació a l’entorn en condicions d’igualtat de les persones que formen part dels nuclis familiars reagrupats, impulsant la creació de xarxes, vincles per evitar la soledat i l’aïllament com a factors claus d’exclusió social, reforçant els canals de contacte, informació, derivació i/o treball conjunt amb serveis i entitats importants de cara a assolir la vinculació de les famílies al territori.

El programa implementa diferents accions d’acollida, acompanyament, inserció i prevenció de conflictes amb els nuclis que es reconstitueixen arrel dels processos de reagrupació familiar, que s’inicia amb la persona que vol reagrupar els seus familiars, una vegada fa la petició de l’informe de disponibilitat i adequació del seu habitatge, i que continua amb els seus familiars reagrupats, una vegada arriben al municipi.

A la persona que reagrupa se l’orienta de forma individualitzada i atenent a la seva situació personal i les seves necessitats. Se li ofereix informació i assessorament sobre la tramitació necessària que ha de realitzar i se li explica la importància que té el coneixement de la nostra llengua pels seus familiars a reagrupar, per facilitar-los la integració a la nostra societat des del primer moment de l’arribada. Se’ls hi comenta que poden iniciar aquest aprenentatge mentrestant dura el procés de reagrupació a través dels diferents recursos d’acolliment lingüístic que hi ha a Internet.

Recursos lingüístics on line:

Per aprendre català,

Per aprendre castellà

A partir de l’arribada dels familiars, s’ofereix un acompanyament a la família per tal de garantir que el retrobament sigui positiu per a tota la família, així com, per facilitar la incorporació a la ciutat de les persones reagrupades.

L’acompanyament a les famílies reagrupades dura pràcticament 1 any, una mica més en alguns casos, per la tardança d’alguns països en la tramitació dels expedients, i consisteix en fer un seguiment individual i familiar i oferir un espai de referència per a qualsevol problema o dubte que puguin tenir tant abans com després de l’arribada de les persones reagrupades.

Al programa d’acompanyament tenen accés totes les persones empadronades a Badalona que vulguin reagrupar a familiars i reuneixin els requisits necessaris per poder-ho fer.

Es pot accedir al programa d’acompanyament al reagrupament, que és gratuït, durant tot l’any.

Per accedir al Programa d’acompanyament al reagrupament, cal sol·licitar cita prèvia al departament de Migracions.