Twitter Facebook Instagram Youtube

Funcions i adscripció de l’Arxiu Municipal Administratiu

L’Arxiu Municipal Administratiu de l’Ajuntament de Badalona, que està sota la dependència orgànica de la Secretaria General de l’Ajuntament, és una unitat de caràcter central que dóna Servei a tota l’estructura administrativa de l’Ajuntament.

Són funcions de l’Arxiu de l’Ajuntament de Badalona:

  • Elaborar i proposar els mecanismes, les operacions i els procediments del sistema de gestió dels documents administratius i d’arxiu.
  • Elaborar els instruments de descripció que assegurin el control, l’accés i la recuperació ràpida i eficient de la informació en qualsevol fase del seu cicle de vida i en qualsevol unitat.
  • Avaluar la documentació per tal de fer la proposta de conservació o eliminació als òrgans competents en la matèria.
  • Custodiar la documentació provinent dels arxius de gestió per tal de conservar-la amb les condicions de seguretat i preservació més adients.
  • Garantir l’accés i la consulta dels documents custodiats a l’Arxiu Administratiu a tots els membres de l’Ajuntament i als ciutadans en general, d’acord amb la normativa general.
  • Proposar accions de formació per als usuaris dels arxius de gestió, amb la col.laboració de la Unitat de Formació del Departament de Personal.
  • Proposar les mesures de seguretat per a la protecció dels documents essencials i confidencials de la Corporació Municipal, i vetllar per la seva correcta aplicació.
  • Fer el seguiment de la implementació del sistema informàtic per a la gestió dels documents administratius i dels arxius, així com fer les propostes pertinents per a la seva millora.