Twitter Facebook Instagram Youtube

La Junta Arbitral

La Junta Arbitral de Consum de Badalona és un òrgan de resolució de conflictes que suposa una via intermèdia entre l'administrativa i la judicial.

Què és la Junta Arbitral de Consum de Badalona?

En una reclamació de consum, la Junta Arbitral rep les reclamacions, les tramita i designa un Tribunal Arbitral (unipersonal o de tres membres) que dictarà la resolució (laude) que estimi més justa, en un termini molt breu de temps i sense cap cost per a ningú.

El dia 20 de maig del 1986 Badalona va ser escollida per dur a terme experiencia pilot de l'Arbitratge de Consum i el 31 de maig del 1994, a l'empara del Reial Decret 636/93, regulador del Sistema Arbitral de Consum, es va constituir la Junta Arbitral de Consum de Badalona, i de la nova regulació de l'arbitratge de consum RD 231/2008, de 15 de febrer, actualment adscrita a l'Ambit d'Economia i Hisenda — Área de Promoció Económica, Comerc, Consum i Turisme de l'Ajuntament de Badalona, amb la finalitat de resoldre les controversies entre consumidors i empresaris, amb caràcter vinculant i resolutiu per a ambdues parts.


Mitjançant els tribunals arbitrals, organismes formats per a cada conflicte, s'inicia el procediment l'Arbitratge de Consum.

Arbitratge de consum:

ÉS GRATUÏT PER A TOTHOM

El principi general és la gratuïtat, llevat del cas en què es demani una prova específica que comporti despeses, com ara una anàlisi tècnica que no pugui dur a terme un tècnic municipal.

ÉS MOLT RÀPID

Ja que en el termini de sis mesos s'ha de dictar la resolució.

ÉS OBJECTIU I IMPARCIAL

Atès que la resolució serà adoptada pel Tribunal Arbitral, format per tres persones: un representant d'una associació de consumidors, un altre d'un gremi empresarial i un llicenciat en dret de l'Ajuntament de Badalona, el qual és president del Tribunal.

ÉS UN PROCEDIMENT MOLT SENZILL

Per al qual no cal advocat ni procurador.

ÉS VOLUNTARI

Els consumidors i els empresaris poden sotmetre les qüestions a l'arbitratge. En el cas que l'empresa s'hagi adherit prèviament al sistema Arbitral, no pot refusar l'arbitratge com a procediment.

ÉS DE COMPLIMENT OBLIGAT

Un cop s'ha acceptat l'arbitratge, la resolució que s'emet (el laude) és vinculant per ambdues parts, i té la mateixa força que una sentència judicial. Això vol dir que el jutjat no podrà reobrir el cas resolt pel Tribunal Arbitral, i que si la part que ha perdut no compleix la resolució, la part guanyadora pot anar al jutjat a exigir-ne el compliment en via executiva, com si es tractés d'una sentència judicial.

Qui pot participar en la Junta Arbitral de Consum de Badalona?

En la Junta Arbitral poden participar tots els ciutadans, ja que tothom és consumidor, sigui com a entitat, empresa o individualment.

A banda, hi participen 14 associacions de consumidors i 20 gremis i associacions professionals, de comerciants, etc.

Aquestes entitats recomanen als seus afiliats l'adhesió individual, sense la qual no és possible l'arbitratge. Tanmateix, els empresaris també hi poden prendre part malgrat que el seu gremi o associació no hi estigui adherit.

Actualment hi ha 381 empreses adherides al Sistema Arbitral de la Junta Arbitral de Consum de Badalona.

Quins avantatges tenen els empresaris si participen en la Junta Arbitral de Consum de Badalona?

  • El fet d'adherir-se a la Junta Arbitral de Consum de Badalona faculta els empresaris a exhibir i utilitzar el distintiu acreditatiu d'aquesta adhesió tant als aparadors com en la seva documentació comercial i publicitaria.
  • La Junta Arbitral de Consum publica periòdicament anuncis als mitjans de comunicació locals amb la relació dels establiments adherits i amb la recomanació als consumidors de tenir en compte aquest fet a l'hora d'escollir el lloc on fer les seves adquisicions.
  • Si es produeix un conflicte, l'adhesió garanteix tant als consumidors com als empresaris un procediment ràpid, eficac, gratuït, equitatiu i imparcial per resoldre aquest conflicte, sense despeses judicials ni pèrdues de temps.

I quins avantatges hi ha per als consumidors?

  • El consumidor que troba en un establiment el distintiu de arbitratge de consum está rebent la informació que aquest lloc té la voluntat de solucionar de manera rapida ¡ senzilla qualsevol problema que es pugui plantejar.
  • Per tant, quan algú es planteja on anar a comprar, a encarregar una reparació o per a qualsevol altre servei, a més del factor preu ha de tenir en compte els altres serveis que els establiments ofereixen, i dintre d'aquest ventall de serveis l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum és un servei molt important per garantir la protecció dels consumidors davant qualsevol incompliment.
  • Per aquest motiu, les associacions de consumidors recomanen comprar als establiments adherits.
  • Si alguna vegada hi ha un conflicte amb un establiment adherit, el consumidor només ha de presentar una sol·licitud d'arbitratge a la Junta Arbitral, la qual resoldrá qui té la raó en un termini molt curt. Aquest procediment és, evidentment, gratuït.

En cas de dubte, demaneu informació al Departament de Consum.

Contacte

La Junta Arbitral de Consum de Badalona atén les consultes i reclamacions al telèfon 93 483 2743.

Dades i registres

Fitxers relacionats