Twitter Facebook Instagram Youtube

Certificat de Primera Acollida

El certificat acredita uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya -conjunt d’accions i recursos que donen resposta a les necessitats de formació i informació de les persones immigrades, refugiades i retornades, amb l’objectiu de promoure la seva autonomia personal i facilitar la seva incorporació a la societat catalana-